0598-612720         Zuiderstraat 23, Muntendam

Algemene ledenvergadering

Uitnodiging algemene ledenvergadering woensdag 23 oktober, aanvang 19.30 uur.

Agendapunten:
1 Opening
2 Mededelingen
3 Ingekomen stukken
4 Notulen algemene ledenvergadering  
10/10/2018
5 Financieel verslag
6 Verslag kascontrolecommissie
7 Bestuursverkiezing
aftredend volgens rooster
Dhr. F Wolthuis (herkiesbaar)  
aftredend volgens rooster
Dhr. H Bijlholt (herkiesbaar) 
Kandidaatstelling nieuw bestuurslid?
Pauze
8a Benoeming kascontrolecommisse.
8b Benoeming kantinebeheerscommissie.
9 Vaststelling begroting/bestuursbeleid  
2019/2020 waaronder:  
– contributieverhoging
– openstaande functies invullen/bereidheid  
vrijwilligerswerk  
– accommodatie verbeteren en onderhouden  
i.s.m. gemeente?
10 Rondvraag
11 Sluiting

Toegang tot deze vergadering hebben alleen leden der vereniging.
(art. 17 van de statuten v.v. Muntendam)
Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of door tenminste drie (3) leden der vergadering (art. 12 lid 2a statuten v.v. Muntendam) 
De stukken betrekking hebbende op de financiële verantwoording en op de begroting liggen minimaal een half uur voor aanvang van de vergadering ter inzage.

Het Bestuur.

Algemene ledenvergadering
Schuiven naar boven