0598-612720         Zuiderstraat 23, Muntendam

UITNODIGING VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

Woensdag 3 november a.s. aanvang 19.30 uur

1 Opening

2 Mededelingen

3 Ingekomen stukken

4 Notulen algemene ledenvergadering 23/10/2019

5 Financieel verslag

6 Verslag kascontrolecommissie

7 Bestuursverkiezing Aftredend volgens rooster: Dhr. G Eikema (herkiesbaar) Dhr. G de Groot (herkiesbaar) Dhr. J Koenes (herkiesbaar) Dhr. R Slor (herkiesbaar) Dhr. B de Vries (herkiesbaar) Aftredend: Dhr. H Bijlholt (niet herkiesbaar)

Pauze

8 Benoeming kascontrolecommissie.

9 Vaststelling begroting/bestuursbeleid 2021/2022 waaronder:- contributieverhoging- openstaande functies invullen/bereidheid vrijwilligerswerk – accommodatie verbeteren en onderhouden i.s.m. gemeente?

10 Rondvraag

11 Sluiting

Toegang tot deze vergadering hebben alleen leden der vereniging.(art. 17 van de statuten v.v. Muntendam) Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of door tenminste drie (3) leden der vergadering (art. 12 lid 2a statuten v.v. Muntendam)

De stukken betrekking hebbende op de financiële verantwoording en op de begroting liggen minimaal een half uur voor aanvang van de vergadering ter inzage.

Het Bestuur.

UITNODIGING VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING
Schuiven naar boven